SSO

1 жалпы ереже

1.1. Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі — Келісім) «электрондық үкімет» веб-порталының және оның құрауыштарының Иесі, Әкімшісі және Пайдаланушысы арасындағы өзара байланысты реттейді.

1.2. Осы Келісімде келесі түсініктер пайдаланылады:

 • 1) «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – Портал) – барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге қолжетімділіктің бірыңғай терезесін құрайтын ақпараттық жүйе;
 • 2) Порталдың құрауыштары – жекелеген электрондық қызметтер, ақпарат және (немесе) сервистерді ұсынуға мамандандырылған Порталдың бөліктері;
 • 3) электрондық қызмет (бұдан әрі — Қызмет) – ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық, интерактивтік және транзакциялық қызметтерді жеке және заңды тұлғаларға ұсыну;
 • 4) Портал және оның құрауыштарының иесі (бұдан әрі — Иесі) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган;
 • 5) Портал және оның құрауыштарының пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы) – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында оған қажетті интерактивтік мемлекеттік қызметтер немесе ақпарат, электрондық ақпараттық ресурстарды алу үшін Портал және оның құрауыштары қолданатын, Порталда және оның құрауыштарында тіркелген осы Келісімнің талаптарын қабылдаған кез келген жеке немесе заңды тұлға;
 • 6) Портал және оның құрауыштарының әкімшісі (бұдан әрі – Әкімші) – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы;
 • 7) қызмет беруші – орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелері, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандар, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтердің әкімдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсететін жеке және заңды тұлғалар;
 • 8) қысқа мәтіндік хабарлама (бұдан әрі – SMS-хабарлама) – ұялы байланыс арқылы ақпаратты беру және қабылдау бойынша ұялы байланыс операторымен көрсетілетін қызмет;
 • 9) «мобильдік үкімет» — Портал құрауышы, – ұялы байланыс технологиялары және Интернет арқылы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерге және өзге қызметтерге қолжетімділікті ұсынатын ақпараттық жүйе;
 • 10) PUSH – мобильдік телефонның экранында пайда болып, маңызды оқиғалар мен жаңартулар туралы хабарлайтын «мобильдік үкімет» пайдаланушыларының мобильді қосымшасының қысқаша шығатын хабарламалары;
 • 11) мобильдік қосымша – бұл Пайдаланушының мобильдік құрылғысында іске қосылған және орнатылған және Интернет пен ұялы байланыс желісі арқылы электрондық нысанда «мобильдік үкімет» арқылы көрсетілетін өзге қызметтер мен мемлекеттік қызметтерге рұқсат ұсынатын бағдарлама.
 • 12) қызмет көрсету субъектісі – Портал арқыды электрондық қызметтерді көрсететін жеке немесе заңды тұлға.
 • 13) электродық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба және электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен құрылған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиістілігін және мамзұнының өзгермеушілігін растайтын электрондық цифрлық символдар жинағы;

1.3. Осы Келісімде пайдаланылатын барлық терминдер және анықтаулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі.

1 общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регламентирует взаимоотношения между Владельцем, Администратором и Пользователем веб-портала «электронного правительства» и его компонентов.

1.2. В настоящем Соглашении используются следующие понятия:

 • 1) веб-портал «электронного правительства» (далее – Портал) — информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, оказываемым в электронной форме;
 • 2) компоненты Портала – части Портала, специализированные на предоставлении отдельных электронных услуг, информации и (или) сервисов;
 • 3) электронная услуга (далее — Услуга) — предоставление физическим и юридическим лицам информационных, интерактивных и транзакционных услуг с применением информационных технологий;
 • 4) владелец Портала и его компонентов (далее — Владелец) уполномоченный орган в сфере информатизации;
 • 5) пользователь Портала и его компонентов (далее — Пользователь) — любое физическое или юридическое лицо, принявшее условия настоящего Соглашения, зарегистрированное на Портале и в его компонентах, пользующееся услугами Портала и его компонентов для получения необходимых ему электронных информационных ресурсов, информации или интерактивных государственных услуг в рамках действующего законодательства Республики Казахстан;
 • 6) администратор Портала и его компонентов (далее — Администратор) – акционерное общество «Национальные информационные технологии»;
 • 7) услугодатель — центральные государственные органы, загранучреждения Республики Казахстан, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимы районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также физические и юридические лица, оказывающие государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 • 8) короткое текстовое сообщение (далее – SMS-сообщение) – услуга, оказываемая оператором сотовой связи по приему и передаче информации посредством сети сотовой связи;
 • 9) «мобильное правительство»  —  компонент Портала, – информационная система, предоставляющая доступ к государственным Услугам в электронной форме и иным Услугам, оказываемым в электронной форме, посредством технологий сотовой связи и Интернет;
 • 10) PUSH — краткие всплывающие уведомления мобильного приложения Пользователей «мобильного правительства», которые появляются на экране мобильного телефона и сообщают о важных событиях и обновлениях;
 • 11) мобильное приложение — это программа, установленная и запущенная на мобильном устройстве Пользователя и предоставляющая доступ к государственным услугам и иным услугам, оказываемым посредством «мобильного правительства» в электронной форме, посредством сети сотовой связи и Интернет.
 • 12) субъект оказания услуг – физическое или юридическое лицо, оказывающее электронные услуги посредством Портала.
 • 13) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) — набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

1.3. Все иные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, истолковываются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1 способ. регистрация в базе мобильных граждан через портал ecpexpert.ru

1) Произвести вход на портале ecpexpert.ru с помощью ЭЦП.

Читайте также:  Удостоверяющий центр — Цены — Компания Авангард

2) На главной странице найти кнопку «Личный кабинет» и нажать.

3) Наберите номер телефона и кодовое слово, затем нажмите «Сохранить».

4) На ваш номер телефона автоматически поступит проверочный SMS-код от номера 1414 (при положительном балансе).

5) Наберите проверочный код и нажмите «Подтвердить».

6) Подтвердите свои действия с помощью ЭЦП, выберите сертификат для подписи с расширением RSA………

2 предмет соглашения

2.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Портала и его компонентам, Пользователь считается присоединившимся и принявшим все условия настоящего Соглашения.

2.2. Администратор вправе с согласия Владельца в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на Портале, с одновременной утратой предыдущей версии Соглашения.

2.3. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Порталу и его компонентам и прекратить использование материалов и сервисов Портала и его компонентов.

2.4. Использование компонентов Портала осуществляется Пользователем согласно инструкциям по их использованию, размещенным в Личном кабинете Портала.

2.5. Оказание услуг посредством SMS – сообщений, получение уведомлений, в том числе информационного характера, в формате SMS — сообщений являются платными и оплачиваются за счет телефонного баланса Пользователя. Стоимость SMS – сообщения тарифицируется текущим тарифным планом Пользователя. PUSH-уведомления являются бесплатными.

2.6. За достоверность сведений, полученных в результате оказания услуг посредством Портала и его компонентов, несет ответственность услугодатель или субъект оказания Услуг.

2.7. Электронный адрес, указанный Пользователем в форме регистрации на Портале предназначен для получения уведомлений в случае:

2.8. Подписывая настоящее Соглашение, Пользователь тем самым дает письменное согласие на сбор, обработку, хранение, выгрузку и использование его персональных данных и иной представленной Пользователем на Портале информации в целях оказания ему услуг посредством Портала и его компонентов, а также улучшения качества предоставляемых (оказываемых) Услуг.

3 права и обязанности сторон

3.1. Владелец и Администратор вправе:

3.1.1. В случае необходимости проверять достоверность введенных данных Пользователя, в том числе путем обращения в государственные органы и иные организации.

3.1.2. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения отказать в регистрации Пользователя, удалить или блокировать учетную запись Пользователя.

3.1.3. Направлять Пользователю уведомления информационного характера в формате SMS – сообщений и PUSH — уведомлений.

3.2. Пользователь вправе:

3.2.1. Получать консультационную и практическую помощь от Администратора в части пользования Порталом и его компонентами, обратившись в Единый контакт-центр по номеру 1414.

3.3. Владелец и Администратор обязаны:

3.3.1. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Пользователя путем недопущения их разглашения без согласия Пользователя или его законного представителя либо наличия иного законного основания.

3.3.2. Обеспечить функционирование Портала и его компонентов.

3.3.3. Сохранять в тайне от посторонних лиц, не связанных с процессом обмена данными, вверенный ему пароль для доступа Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.4. Пользователь обязан:

3.4.1. Для получения услуг Портала и его компонентов:

3.4.2. Предоставить Владельцу и Администратору точную и полную информацию по пунктам, предлагаемым в форме регистрации на Портале или при использовании его компонентов.

3.4.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие законодательства Республики Казахстан или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы и сервисов Портала и его компонентов.

3.4.4. Не допускать противоречия комментариев и иных записей Пользователя на Портале и его компонентах требованиям законодательства Республики Казахстан и общепринятым нормам морали и нравственности.

3.4.5. При работе на Портале не выдавать себя за другое лицо, не использовать материалы, содержащие вирусы или другое вредоносное программное обеспечение, использовать собственную ЭЦП.

3.4.6. Не использовать Портал и полученную на Портале информацию в целях терроризма, экстремизма, разжигания межнациональной розни и в иных запрещенных законодательством Республики Казахстан целях.

3 способ. обратившись в фронт-офисы нао «гк «правительство для граждан»

Процедуру подключения в Базе мобильных граждан проводят непосредственно сотрудники НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан». Пользователю при себе необходимо иметь удостоверение личности, а также заполнить пользовательское соглашение.

3 тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Иесі және Әкімші:

3.1.1. Пайдаланушы енгізген деректердің дұрыстығын, соның ішінде мемлекеттік және өзге органдарға жүгіну жолымен тексеру қажеттілігі туындағанда.

3.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушыны тіркеуден бас тартуға, Пайдаланушының есептік жазбасын жоюға немесе оқшаулауға;

3.1.3. SMS – хабарламалар және PUSH – хабарламалар форматындағы ақпараттық сипаттағы хабарламаларды Пайдаланушыға жіберуге құқылы.

3.2. Пайдаланушы:

3.2.1. 1414 нөмірі бойынша Бірыңғай байланыс орталығына жүгініп, Портал және оның құрауыштарын пайдалануға қатысты Әкімшіден консультациялық және тәжірибелік көмек алуға құқылы.

3.3. Иесі және Әкімші:

3.3.1. Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз немесе өзге заңды негізсіз оларды жария етуге жол бермеу жолымен Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қамтамасыз етуге;

3.3.2. Порталдың және оның құрауыштарының қызмет етуін қамтамасыз етуге;

3.3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда Пайдаланушының қолжетімділігі үшін оған сеніп тапсырылған деректермен алмасу процесімен байланысты емес бөгде адамдардан құпияда сақтауға құқылы.

3.4. Пайдаланушы:

3.4.1. Портал және оның құрауыштарының қызметтерін алу үшін:

3.4.2. Иесіне және Әкімшісіне Порталда тіркелу нысанында немесе оның құрауыштарын пайдалануда тармақтар бойынша дәл және толық ақпаратты Иесіне және Әкімшісіне ұсынуға.

Читайте также:  ЭЦП для торгов || Электронная подпись для участия в торгах — Удостоверяющий центр СКБ Контур

3.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын бұзатын ретінде қаралуы мүмкін, оның ішінде Портал және оның құрауыштарының сервистерін және қалыпты жұмысын бұзуға әкелуі мүмкін немесе әкелетін авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласындағы әрекеттерді қабылдамау.

3.4.4. Порталда және оның құрауыштарында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және жалпы қабылданған мораль және адамгершілік нормаларына қайшы келетін пікірлер және өзге жазбаларға жол бермеу.

3.4.5. Порталдағы жұмыста өзін басқа адам ретінде ұсынбауға, вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын материалдар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланбауға, өз ЭЦҚ пайдалануға.

3.4.6. Порталды және Порталдан алынған ақпаратты Портал және Порталда алынған ақпаратты ұлтаралық алауыздық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге мақсаттарда, терроризм, экстремизм мақсатында пайдаланбауға міндетті.

4 ответственность сторон

4.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, повлекшего причинение вреда всем или одной из сторон Соглашения, виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. Администратор не несет ответственности за технические временные сбои и перерывы в работе Портала и его компонентах, возникшие по независящим от Администратора, Владельца причинам или в случае проведения плановых или внеплановых мероприятий по обслуживанию Портала и его компонентов.

4.3. Владелец и Администратор не несут ответственности за временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные аналогичные сбои, а также за неполадки компьютера, мобильного устройства связи, с которого Пользователь осуществляет доступ к Порталу и его компонентам.

4.4. Владелец и Администратор не несут ответственности перед Пользователем за действия других Пользователей, услугодателей и любых других участников Портала и его компонентов.

4.5. Владелец и Администратор не несут ответственности за любой прямой, косвенный ущерб, включая упущенную выгоду, ущерб от использования, потерю данных или какие-либо другие нематериальные потери, ущерб репутации и иной ущерб, возникающий вследствие:

4.6. Пользователь несет полную ответственность за достоверность предоставляемых данных при регистрации на Портале и его компонентах, а также за несвоевременное обновление и корректировку данных в процессе использования Портала.

4.7. Пользователь принимает на себя все риски и возможный ущерб, возникший в результате предоставления ими недостоверных сведений о себе, а также за передачу собственных данных, третьим лицам связанных с регистрацией на Портале и его компонентах, и использованием его компонентов.

4 тараптардың жауапкершілігі

4.1. Тараптардың барлығына немесе біріне зиян тигізуге әкелген осы Келісімнің талаптары бұзылған жағдайда, кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4.2. Әкімші Портал және оның құрауыштарына қызмет көрсету бойынша жоспарлы және жоспардан тыс іс-шараларды өткізген жағдайда немесе Әкімші, Иесіне байланысты емес себептер бойынша туындаған Портал және оның құрауыштарыныі жұмыстағы уақытша істен шығулар және үзілістер үшін жауапты емес.

4.3. Иесі және Әкімші Пайдаланушы Порталға және оның құрауыштарына қолжетімділікті жүзеге асыратын компьютер, мобильдік байланыс құрылғысының ақаулары, байланыс желісіндегі уақытша істен шығулар және үзілістер, өзге ұқсас істен шығулар үшін жауапты емес.

4.4. Иесі және Әкімші Пайдаланушының алдында басқа Пайдаланушылар, қызмет берушілер және Порталдың және оның құрауыштарының кез келген қатысушыларының әрекеттері үшін жауапты емес.

4.5. Иесі және Әкімші кез келген тікелей, жанама шығын, соның ішінде қалт жіберілген пайда, пайдаланудан зиян, деректердің жоғалуы немесе қандай да бір басқа материалдық емес шығындар, беделіне зиян және төмендегілер салдарынан туындайтын өзге шығындар үшін жауапты емес:

4.6. Пайдаланушы Порталда және оның компоненттерінде тіркеуде ұсынылатын деректердің дұрыстығы, сондай-ақ Порталды пайдалану процесіндегі деректерді уақытылы жаңарту және түзету үшін толық жауапты.

4.7. Пайдаланушы Порталда және оның құрауыштарында тіркелумен және оның құрауыштарын пайдаланумен байланысты өзінің деректерін үшінші адамға беру, өзі туралы дұрыс емес мәліметтерді ұсыну нәтижесінде туындайтын барлық тәуекелдер және мүмкін шығынды өзіне алады.

5 өзге де ережелер

5.1. Осы Келісімнен немесе онымен байланысты туындайтын барлық мүмкін даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешуге жатады.

5.2. Пайдаланушылардың бірі Келісім ережелерін бұзған жағдайда Әкімші тарапынан әрекетсіздік Иесінің Портал материалдарының заңнамаға сәйкес қорғалатын мүліктік және мүліктік емес құқықтарын қорғау және өзінің мүдделерін қорғаудың тиісті әрекеттерін кешірек қабылдау құқығынан айырмайды.

5 прочие положения

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Бездействие со стороны Администратора в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Владельца права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту имущественных и неимущественных прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Портала.

Информация

Еще один способ получить ЭЦП Республики Казахстан — получение ключей удаленно (без посещения ЦОН) с помощью портала Электронного правительства и Базы мобильных граждан (БМД).

Преимущество данного способа выпустить ЭЦП — это отсутствие необходимости подтверждения заявление через ЦОН, все действия выполняются на компьютере или ноутбуке.

К недостаткам данного способа следует отнести:

 • Если отсутствует регистрация в БМГ, регистрация (видео идентификация с помощью сотрудника) доступна только в рабочее время сотрудников eGov;
 • Продлить ЭЦП полученную удаленным способом — нельзя, только перевыпускать новую. В случае проблем портала eGov или нерабочего времени это может быть затруднительно.

🔔 Если у вас нет регистрации в БМД, во время выпуска ЭЦП вам будет предложено её пройти.

Для получения ключей ЭЦП удаленно вам понадобятся:

Қазақстан республикасының электрондық үкіметі |

§

Қызметті онлайн түрінде қалай алуға болады

 1. Үшінші тұлғаға* порталда авторизациялану және «Қызметке онлайн тапсырыс беру» батырмасы бойынша өту қажет.
 2. Электрондық анықтамаға*** тапсырыс беру қажет жеке тұлғаның (пайдаланушының**) ЖСН енгізу және «пайдаланушыны тіркеудің бар болуын тексеру» батырмасына басу керек.
 3. Керек анықтаманы таңдап, ЭЦҚ-мен (электрондық-цифрлық қолтаңба) немесе смс-пароль көмегімен (мобильді азаматтар базасында міндетті түрде тіркелген болу керек) қол қою керек.
Читайте также:  ЭЦП для ЭТП ТЭК-Торг секция ПАО «НК «Роснефть» — Удостоверяющий центр СКБ Контур

Егер Пайдаланушы порталда және АМБ-да тіркелсе, Пайдаланушыға сұрау салуды келісу (бас тарту) үшін жеке кабинетке хабарлама, сондай-ақ үшінші тұлғаның оған электрондық анықтаманы алғанын растау сұрауымен мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 sms-хабарлама жіберіледі.

Ескерту: Пайдаланушы сұрау салуды алған сәттен бастап 2 сағат ішінде сұрау салуды келісу (бас тарту) керек. 2 сағат өткеннен кейін Пайдаланушының жауабы саналмайды.

 1. Жеке кабинетте («Қызметтер алу тарихы» бөлімінде) қызметті көрсету нәтижелерімен танысу.

Егер пайдаланушы үшінші тұлғамен электрондық анықтаманы алуын растаса, пайдаланушының атына алынған үшінші тұлға сұраған  анықтама пайдаланушының жеке кабинетінде («Қызметтер алу тарихы» бөлімінде), егер пайдаланушы сұрау-салудан бас тартса, пайдаланушының жеке кабинетінде («Кіріс» бөлімінде) үшінші тұлға тиісті ақпараттық хабарламамен хабарланады.

* үшінші тұлға ретінде  жеке және заңды тұлға бола алады.

** пайдаланушы ретінде тек қана жеке тұлға бола алады.

** тұрғылықты жерінен мекен-жай мәліметтер, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтама, жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама, сотталғандығы болуы немесе болмауы туралы анықтама, тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны туралы мәлімет, өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға жататынын растайтын анықтама, наркологиялық ұйымда есепте тұруы/тұрмауы туралы анықтама, психоневрологиялық ұйымда есепте тұруы/тұрмауы туралы анықтама, туберкулезге қарсы ұйымда есепте тұруы/тұрмауы туралы анықтама.

Получить эцп

 1. Откройте портал eGov.kz, на главной странице выберите пункт Получить ЭЦП удаленно или нажмите на ссылку;
 1. Нажмите Заказать услугу онлайн;
 2. В окне Получение электронной цифровой подписи удаленно выберите тип получаемой подписи Юридическое лицо или Физическое лицо, введите БИН/ИИН и нажмите кнопку Отправить запрос;
 3. Если у вас отсутствует регистрация в Базе мобильных граждан, выйдет советующее предупреждение и будет предложено произвести регистрацию с помощью кнопки Виртуальный ассистент;
 4. Укажите тип документ для идентификации и нажмите кнопку перейти к получению ЭЦП;
 5. Введите номер телефона зарегистрированного в Базе мобильных граждан, нажмите кнопку Получить код и введите код подтверждения из СМС;
 6. Пройдите видео-идентификацию, нажмите кнопку Начать, после чего расположите лицо в предложенных контурах на экране;
 7. В окне Подача онлайн заявки по шаблону, укажите адрес электронной почты для регистрации ЭЦП (на этот адрес будут приходить уведомления), а так же хранилище ключей;
 8. В поле Хранилище ключей выберите Персональный компьютер, а в поле Путь к хранилище ключей укажите расположение папки с новыми ключами ЭЦП. Рекомендую в названии папки указать дату окончания ключей, тогда окончание срока действия ключей не станет неожиданностью;
 9. Нажмите Подать заявку;
 10. Нажмите кнопку Обновить;
 11. Устанавливаем пароль на ключи ЭЦП и повторно, подтверждение пароля. Рекомендую написать пароль в стандартном текстовом редакторе Блокнот, скопировать и вставить в поля ввода пароля, это позволит избежать опечаток при наборе пароля или использования неверной раскладки клавиатуры;
 12. Нажмите на кнопку Загрузить сертификаты.

Сертификаты ЭЦП успешно выпущены, в папке с ЭЦП находятся два файла, файл входа AUTH_RSA… и файл подписи: RSA, для физ.лиц или файл GOST если ключи выпускались для юридического лица.

Электронные обращения | электронное правительство республики казахстан

Обращения, поступившие в уполномоченный орган после 18:30 часов, в связи с окончанием рабочего времени будут зарегистрированы с 9:00 часов следующего рабочего дня.

С помощью этого сервиса вы получаете возможность написать и отправить обращение в государственный орган из списка. При этом вы получаете гарантию доставки обращения, отслеживаете статусы обращения и получаете ответ на обращение здесь же на портале.

Как это сделать?

 1. Авторизоваться на портале.
 2. Выбрать сервис «Электронные обращения».
 3. Заполнить представленную форму. Необходимые вложения можно прикрепить 6 (шестью) отдельными файлами (каждый от 10 до 15 Мб) общим размером до 60-90 Мб. Выбрав нужный вам государственный орган в поле «Получатель», вы узнаете допустимый объем вложений. В случае, если вы отправляете в государственный орган, где установлена единая система электронного документооборота (ЕСЭДО), объем каждого файла допускается до 15 Мб (и всего 90 Мб соответственно).
 4. Подписать ЭЦП НУЦ РК.
 5. Отправить в государственный орган.

В процессе рассмотрения документа в личный кабинет пользователя поступит:

 1. Уведомление о доставке.
 2. Уведомление о регистрации обращения с указанием даты регистрации и регистрационного номера, присвоенного в государственном органе либо уведомление об отказе в регистрации с указанием причины отказа регистрации обращения.
 3. Уведомление об отправке на исполнение с указанием исполнителя и срока исполнения.
 4. Уведомление об исполнении с указанием исполнителя, даты исполнения и информации о результатах рассмотрения обращения, либо информации о направлении обращения на рассмотрение другим субъектам или должностным лицам в соответствии с их компетенцией. 

Прием электронных обращений предназначен только для обращений физических и юридических лиц, определенных в соответствии с Законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221» как направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, видеоконференцсвязи, видеообращения, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОНЛАЙН-ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ УСЛУГ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ, ДОСТУПНЫХ В БУМАЖНОМ ФОРМАТЕ 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector